ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
6. De ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te
vullen voor toekomstige bestellingen.
7. Door het gebruik van deze website www.dekbedovertrekonline.com en/of het plaatsen van een bestellingen
aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 9*/-de termijn voor aanvaarding van het
aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de
hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan
de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische
weg kan raadplegen;
en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of
periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod inclusief overhandiging van deze
Algemene Voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
van onbepaalde duur is.
5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. De ondernemer behoudt het recht beroep te doen op derden bij uitvoering van een overeenkomst met de koper.
Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of
namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6 - Gevolgen van de herroeping
1. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot dat moment zijn gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere
wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder
geval niet later dan 30 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument de
overeenkomst te herroepen, van de ondernemer terug. De ondernemer betaald de consument terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in
rekening worden gebracht. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen,
of dat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst
valt.
2. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop hij het
besluit de overeenkomst te herroepen aan de ondernemer heeft medegedeeld, aan hem terug te zenden of te
overhandigen. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken
3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument.
4. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het
gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen
vast te stellen.
5. Om de consument te verzekeren dat het herroepingsrecht op een correcte manier wordt uitgeoefend beveelt de
ondernemer aan om voorafgaandelijk telefonisch contact met de ondernemer op te nemen (telefoonnummer: +31
(0) 6 52 34 02 17).
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 8 - Instructies herroepingsrecht
1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De
consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat op deze website in PDF-bestand
te downloaden is, maar is hiertoe niet verplicht.
2. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook
elektronisch invullen en opsturen per e-mail. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de
ondernemer hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging
van zijn herroeping sturen.
3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de consument om de mededeling betreffende zijn
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, en zijn onder
voorbehoud van druk- en zetfouten.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Wanneer een reparatie en/of herstelling uitgevoerd wordt door een andere partij vervalt de garantie.
Artikel 11 - Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de
website gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, positie en
afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het
product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Kleuren in de producten kunnen afwijken met hun foto’s en afbeeldingen op de website. Instellingen en
beeldschermen kunnen een afwijking veroorzaken in de kleuren. De ondernemer tracht haar foto’s
waarheidsgetrouw vast te leggen in een zo natuurlijk mogelijk licht om zoveel mogelijk kleurafwijkingen te
voorkomen.
3. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 1 bepaalde binden de
ondernemer niet.
Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de
consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Producten worden verzonden met Bpost, PostNL en Kiala. Eventuele andere postorderbedrijven zijn in overleg met
de consument.
8. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient
vooraf contact opgenomen te worden met de ondernemer.
9. Verzendkosten zijn conform de geldende prijzen van het betreffende postorderbedrijf.
Artikel 13 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting
van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 14 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige
vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is
gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het
nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met
een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
Artikel 15 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Belmed. http://belmed.fgov.be De klacht wordt dan
zowel naar de betreffende ondernemer als naar Belmed gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
6. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kunt u steeds terecht bij Belmed en bij het Europese ODRplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten
met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming
van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Belmed.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht
eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de
ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil
wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet
binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de
Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 18 - Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude
1. De ondernemer meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een
normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan
dan ook niet tegen de ondernemer worden ingeroepen.
Artikel 19. - Overmacht
1. In geval van overmacht is de onderneming niet gehouden hun verplichtingen jegens de Koper na te komen. De
ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend,
omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in
een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.
Artikel 20. - Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de Koper de betaling die verschuldigd is voor dit
product volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op
De Koper over.
Artikel 21 – Identiteit van de ondernemer
S. Vrancken, oprichter en eigenaar van DABU Trading handelend onder de naam Dekbedovertrekonline.com
Vestigingsadres: Drietak 6, 3640 Kinrooi, België
Telefoonnummer: +31 (0) 6 52 34 02 17
Bereikbaarheid: Maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 20:00 uur
E-mailadres: info@dekbedovertrekonline.com
Ondernemingsnummer: 0674.487.025
Btw-identificatienummer: BE0674487025(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2022 Dekbedovertrekonline.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel